Polityka prywatności

Rejestr czynności przetwarzania

I Administrator
1. Administratorem danych jest Szkoła Tańca i Baletu Tutu Estera Pieniak z siedzibą w
Kamionkach, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 362309688 nr NIP:
7773190816 zwana dalej: „Firmą)
II Cele przetwarzania danych
1. sprzedaż Usług będących przedmiotem oferty
2. doręczanie mailingów informacyjnych i reklamowych
3. organizowanie wyjazdów, warsztatów, eventów tanecznych
4. organizacja zajęć tanecznych
5. działalność związana z tańcem i zdrowym trybem życia
III Kategoria osób, których dane są przetwarzane

Firma przetwarza dane klientów oraz pracowników, osób samozatrudnionych
oraz innych podmiotów współpracujących, w tym również podmiotów
zewnętrznych.

IV Kategorie podmiotów, które posiadają dostęp do danych
Do danych osobowych mają dostęp wszyscy członkowie zespołu Firmy. Dostępy do
poszczególnych kategorii osób rozdzielone są poprzez ograniczenie uprawnień technicznych
wejścia do wspólnego dysku lub folderu, segregatora.
Zewnętrznie do danych osobowych dostęp mają następujące podmioty – Google
Drive, Google, Facebook, Gmail, księgowość zewnętrzna, prawnik, ubezpieczyciele.
Powyższe podmioty jako znajdujące się w obszarze EOG lub na liście Privacy Shield
przestrzegają przepisów z zakresu danych osobowych analogicznych do Rozporządzenia
tzw. RODO. Z podmiotami zawarte zostały umowy powierzenia, przeważnie w formie
aktualizacji ich regulaminów.
V Kategorie danych
1. Administrator przetwarza następujące dane Klienta:
a. nazwisko i imiona,
b. adres e-mail
c. telefon
d. adres zamieszkania
e. wiek

W przypadku, gdy uczestnikiem zajęć tanecznych są dzieci, przetwarzane są dane
zarówno ich jak i ich rodziców.

1. Administrator przetwarza adres e-mail oraz imię odbiorcy newslettera.
2. Dla pracowników zespół przetwarzanych danych wynika z przepisów kadrowych.
VI Przechowywanie danych
1. Dane pracowników oraz osób samozatrudnionych są przechowywane przez cały
okres działalności spółki/ firmy za wyjątkiem powierzeń:

a. zewnętrzna firma księgowa, przez okres minimum do czasu przedawnienia
terminu ewentualnego roszczenia, nie krócej aniżeli wynika to z przepisów
ustawy o rachunkowości tj. minimum 5 lat.

2. Dane pracowników tj. listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na
podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty
firma zobowiązana jest przechowywać przez okres minimum 10 lat od dnia
zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika.
3. Okres przechowywania danych, nie będzie krótszy aniżeli wynika z
obowiązujących przepisów prawa (z ustaw szczególnych) tj. m.in.: ustawy o
rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czy ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych.
4. Dane odbiorców newslettera przechowywane będą do wniosku o ich usunięcie,
5. Dane Klientów przechowywane będą do upływu okresu przedawnienia roszczeń z
ich tytułu.
Firma zobowiązuje się do niszczenia powstałych tymczasowo dokumentów
zawierających dane osobowe (np. lista uczestników konkretnego eventu lub zajęć) oraz
dbałości o obieg danych i ich minimalizację zgodnie z poniższymi procedurami.
VII Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa
1. Przez bezpieczeństwo informacji rozumie się zapewnienie:
a. uniemożliwienia dostępu do danych osobom trzecim;
b. uniknięcia nieautoryzowanych zmian w danych;
c. zapewnienia dostępu do danych, w każdym momencie żądanym przez
użytkownika
1. Jako dane podlegające szczególnej ochronie (informacje poufne) rozumie się:
a. informacje o realizowanych kontraktach (zarówno planowane, bieżące jak i
historyczne),
b. informacje finansowe Firmy,
c. dane osobowe.
VIII Zasada minimalnych uprawnień
W ramach nadawania uprawnień przetwarzanych danych należy stosować zasadę
„minimalnych uprawnień”, to znaczy przydzielać minimalne uprawnienia, które
są konieczne do wykonywania pracy na danym stanowisku.
Przykładowo:
pracując na komputerze PC każdy pracownik powinien posiadać tylko takie
uprawnienia jakie są wymagane do realizacji swoich obowiązków (a nie na
przykład uprawnienia administracyjne).
IX Zasada zabezpieczeń
System IT Firmy powinien być chroniony celem uzyskania skutecznej ochrony
danych.
Przykładowo:
w celu ochrony przed wirusami stosuje się równolegle wiele technik:

oprogramowanie antywirusowe, systemy typu firewall, odpowiednią konfigurację
systemu aktualizacji Windows i Mac.
X Dostęp do danych poufnych na stacjach PC
Dostęp do danych poufnych w LAN realizowany jest na przeznaczonych do tego serwerach.
XI Publiczne udostępnianie infrastruktury IT
Infrastruktura udostępniona publicznie musi być szczególnie zabezpieczona.
Przykładowe środki bezpieczeństwa:
a. separacja od sieci LAN
b. wykonanie hardeningu systemu (zwiększenia bezpieczeństwa oferowanego domyślne przez
system)
XII Kopie zapasowe
1. Każde istotne dane (w tym dane poufne) powinny być archiwizowane na wypadek
awarii w firmowej infrastrukturze IT.
2. Nośniki z kopiami zapasowymi powinny być przechowywane w miejscu
uniemożliwiającym dostęp osobom nieupoważnionym.
3. Okresowo kopie zapasowe muszą być testowane pod względem rzeczywistej
możliwości odtworzenia danych.
XIII Dostęp do systemów IT po zakończeniu współpracy
W przypadku rozwiązania współpracy pracownika z Firmą niezwłocznie dezaktywowane są
wszelakie jego dostępy w systemach IT oraz w terminie 1 roku od dnia rozwiązania

współpracy dezaktywowane są indywidualnie przyporządkowane do pracownika adresy e-
mail.

XIV Zabezpieczenie stacji roboczych
1. Stacje robocze powinny być zabezpieczone przed nieautoryzowanych dostępem
osób trzecich. Minimalne środki ochrony to:
a. zainstalowane na stacjach systemy typu: firewall oraz antywirus,
b. wdrożony system aktualizacji systemu operacyjnego oraz jego składników,
c. wymaganie podania hasła przed uzyskaniem dostępu do stacji,
d. bieżąca praca z wykorzystaniem konta nieposiadającego uprawnień

administracyjnych.
XV Wykorzystanie haseł
1. Hasła powinny być okresowo zmieniane.
2. Hasła nie mogą być przechowywane w formie otwartej (nie zaszyfrowanej).
3. Nie wolno przekazywać hasła osobom trzecim.
4. Hasła nie powinny być łatwe do odgadnięcia, to znaczy:
a. powinny składać się z minimum 8 znaków, w tym jeden znak specjalny, cyfra i
wielka litera,
b. nie może być słowem żadnego języka.
XVI Odpowiedzialność pracowników za dane poufne
Pracownicy zobowiązani są do strzeżenie danych poufnych, w tym osobowych.
XVII Odpowiedzialność pracowników za dane dostępowe do systemów

1. Każdy pracownik zobowiązany jest do ochrony swoich danych dostępowych do
systemów informatycznych. Dane dostępowe obejmują między innymi takie
elementy jak:
a. hasła dostępowe,
b. klucze softwareowe (pliki umożliwiające dostęp – np. certyfikaty do VPN)

oraz sprzętowe,

c. inne mechanizmy umożliwiające dostęp do systemów IT.
XVII Przykłady ochrony danych dostępowych
nieprzekazywanie dostępów do systemów IT innym osobom (np. przekazywanie swojego
hasła dostępowego osobom trzecim),
nieprzechowywanie danych w miejscach publicznych (np. zapisywanie haseł dostępowych
w łatwo dostępnych miejscach),
ochrona danych dostępowych przed kradzieżą przez osoby trzecie.
XVIII Systemy IT/serwery
Systemy IT przechowujące dane poufne (np. dane osobowe) muszą być odpowiednio
zabezpieczone. W szczególności należy dbać o poufność, integralność i rozliczalność
danych przetwarzanych w systemach.
XIX Dokumentacja papierowa
1. Dokumentacja papierowa zawierająca dane osobowe zamykana jest na klucz. Dostęp
do kluczy mają tylko osoby uprawnione, które podpisały oświadczenia o
zabezpieczaniu danych osobowych.
2. Osoba odpowiedzialna za księgowość przechowuje wszelką dokumentację
papierową zawierającą dane osobowe klientów oraz pracowników Firmy w szafie
zamykanej na klucz. Dostęp do kluczy mają tylko osoby uprawnione, które
podpisały oświadczenia o zabezpieczaniu danych osobowych.
3. W przypadku wizyty klienta w siedzibie Firmy nie ma on dostępu do szafek, biurek i
drukarek. Preferowane jest „odprowadzanie” do niezawierającej dokumentów sali.
XX Ograniczony dostęp do biura
Dostęp do budynku Firmy jest ograniczony poprzez drzwi wejściowe i monitoring.
XXI Naruszenie danych osobowych
Pracownik zobowiązany jest do poinformowania o naruszeniu w ciągu 24 godzin. O ile
wystąpi taka konieczność zgłoszenie naruszenia danych osobowych następuje w ciągu 48
godzin od daty powzięcia informacji o powyżej wymienionym zdarzeniu, zgodnie z poniżej
przedstawionym schematem.
XXII Formularze
Raport z naruszenia ochrony danych osobowych w Firmie powinien zawierać następujące
informacje:
1. data, godzina
2. dane osoby powiadamiającej o zaistniałym zdarzeniu (imię, nazwisko, stanowisko
służbowe, nazwa użytkownika (jeżeli występuje)
3. lokalizacja zdarzenia: (np. numer pokoju, nazwa pomieszczenia, nazwa bazy
danych)

4. rodzaj naruszenia bezpieczeństwa
5. podjęte działania
6. przyczyny wystąpienia zdarzenia
7. postępowanie wyjaśniające
8. podjęte środki techniczne, organizacyjne i dyscyplinarne w celu zapobiegania w
przyszłości podobnych naruszeń ochrony danych osobowych.
XXIII. Prawo do usunięcia/zmiany danych
Jeśli klient chce usunąć swoje dane przetwarzane przez Firmę powinien stawić się w siedzibie
firmy osobiście w celu weryfikacji danych – niemożliwa jest weryfikacja np. poprzez PESEL,
ponieważ Firma go nie pobiera.
Firma usuwa dane z:
1. fizycznej umowy wkładamy do niszczarki i niszczymy
2. korespondencji mailowej usuwamy tylko taką, w której zawierają się dane osobowe, resztę
zachowujemy jako dowód zawarcia transakcji
3. systemów IT usuwamy tylko takie, w których zawierają się dane osobowe, resztę
zachowujemy jako dowód zawarcia transakcji.
programu fakturowego – zostawiamy z powodu przepisów ustawy o rachunkowości.

XXIV Wgląd do danych osobistych
Jeśli jakikolwiek podmiot, którego dane są przetwarzane przez Firmę chce otrzymać wgląd do
swoich danych i je poprawić/zaktualizować, powinien stawić się w siedzibie firmy osobiście w celu
weryfikacji danych – niemożliwa jest weryfikacja np. poprzez PESEL, ponieważ Firma go nie
pobiera. Następnie po jego weryfikacji, dane klienta zostaną niezwłocznie zmienione/podane.
XXV Procedura przeniesienia danych klienta
W sytuacji gdy klient zgłosi się z prośbą o przeniesienie jego danych do innej firmy, z którą
aktualnie nawiązał współpracę, musi się on zgłosić się osobiście z podaniem adresu e-mail na który
mają te dane zostać przez Firmę wysłane, a następnie po jego weryfikacji, dane klienta zostaną
niezwłocznie zmienione/podane